دستگیره هوشمند دیجیتال هتل

یکی از متنوع ترین بخش از محصولات پولموس PULMOS تنوع بزرگی از محصولات هتل است. یکی از این بخش محصولات قفل های دیجیال هتلی است. شما می توانید با مراجعه به لسیت زیر اطلاعات کاملی از محصولات مختلف از دستگیره های هوشمند هنلی پلوموس PULMOS بدست بیاورید.

PLS-5000

 قفل دیجیتال هتلی – دستگیره هوشمند هتل

PLS-388SG

 قفل دیجیتال هتلی – دستگیره هوشمند هتل

PLS-303 BLK

 قفل دیجیتال هتلی – دستگیره هوشمند هتل

P188

قفل دیجیتال هتلی

P06

قفل دیجیتال هتلی

FI800

قفل دیجیتال هتلی